Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Informacje Miejskie jednostki organizacyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu Wysokość świadczeń
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wysokość świadczeń, bieżące, menu 1432 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wysokość świadczeń

Wysokość świadczeń

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Główne cele pomocy społecznej

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

 • Dla osoby samotnie gospodarującej - dochód nie przekraczający kwoty 477 zł.
 • Dla osoby w rodzinie - dochód nie przekraczający kwoty 351 zł.

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

 

Świadczenia rodzinne

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka - w wysokości 1.000 zł,

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - w wysokości 400 zł miesięcznie,

c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci,

d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - w wysokości 80 zł miesięcznie (na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego),

e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - w wysokości 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia,

f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko (dla dzieci niepełnosprawnych) lub 50 zł miesięcznie na dziecko ( w przypadku dojazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły),

g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Przysługuje raz w roku szkolnym na każde dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 100 zł.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 68 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 91 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 98 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

Zasiłek rodzinny wraz dodatkami przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. 

 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wys. 1.000 zł na jedno dziecko. Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
 2. Świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,

- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia,

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość  zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.

 • Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie. Nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Przysługuje na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z dodatkowymi wskazaniami. Wniosek mogą złożyć matka lub ojciec, inne osoby na których ciąży obowiązek alimentacyjny lub opiekun faktyczny dziecka.

 

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r, nr 1, poz.7 z późn. zm.) .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie te przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 752 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Metryka

sporządzono
2020-05-20 przez
udostępniono
2020-05-20 00:00 przez Niestępska Edyta
zmodyfikowano
2020-05-20 14:04 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
403
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.