Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Informacje Organizacje pozarządowe Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Przasnysza z organizacjami pozarządowymi Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, bieżące, menu 1288 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Na podstawie uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miasta w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Przasnysza serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Termin konsultacji: od 10.11.2017 roku do 21.11.2017 roku do godz. 17:00.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz.

Formy konsultacji:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu Miasta Przasnysz (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 21 listopada 2017 roku do godz. 17:00,

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: rpm@przasnysz.um.gov.pl w terminie do dnia 21 listopada 2017 roku do godz. 17:00.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Komórką organizacyjną UM Przasnysz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 756 49 27.

Serdecznie zachęcam do dokładnego zapoznania się z załączonym projektem programu i aktywnego uczestniczenia w konsultacjach, ponieważ tylko wspólnie możemy wypracować satysfakcjonujące samorząd i organizacje pozarządowe kierunki rozwoju naszej współpracy.


Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk

Formularz konsultacji (doc)

Projekt uchwały (doc)

Projekt Programu współpracy (doc)


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Roczny Program współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok jest najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w roku, na który jest uchwalany.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu Programu było włączenie w prace na dokumentem, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach pozwala na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby uwzględniały one interesy wszystkich stron.

Konsultacje w/w dokumentu zostały poprzedzone spotkaniem z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się 28 września 2017r. w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu. Przedstawicielom organizacji, którzy uczestniczyli w spotkaniu został przedstawiony obowiązujący Program, który był analizowany pod kątem zapisów, które mogłyby znaleźć się w Programie na następny rok.

Do udziału w formalnych konsultacjach zaproszono organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz. Konsultacje zostały ogłoszone przez Burmistrza Przasnysza zgodnie z uchwałą Nr LIV/348/2010 Rady Miasta w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i trwały od 10 do 21 listopada 2017 roku. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy (…)” zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz (www.przasnysz.um.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i zasięg terytorialny konsultacji. Uwagi (z możliwością wykorzystania specjalnego formularza konsultacyjnego) organizacje mogły zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęły trzy uwagi zgłoszone przez dwie organizacje

1. Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA,

2. Stowarzyszenie Klubu Abstynentów ORLIK,

Uwagi zostały przez Burmistrza Przasnysza przekazane do Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta ( ich zestawienie przedstawiono w formie tabelarycznej )

  1. Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA

Lp.

część dokumentu, którego dotyczy uwaga (rozdział, paragraf, ustęp, punkt)

treść proponowanej ZMIANY

uzasadnienie ZMIANY

1.

Rozdział II

§ 2.2.

Celami szczegółowymi są: Punkt 7. Wzmocnienie lokalnego potencjału, poprawa warunków życia poprzez wspieranie podmiotów i działań związanych z ekonomia społeczną

Na terenie Przasnysza od ponad roku prowadzone są działania związane z promowaniem idei ekonomii społecznej. Prowadzi je Fundacja Fundusz Współpracy za pomocą Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dzięki tym działaniom odbywają się szkolenia i spotkania z NGO informujące o sposobach ekonomizacji, rozwoju swojej działalności. Poprzez działania w trzecim sektorze wzmacniany jest lokalny potencjał. Kolejnym argumentem za dokonaniem takiego wpisu jest również spójność programu współpracy z zapisami w dokumencie strategicznym jakim jest obowiązujący Program Rewitalizacji, w którym jednym z działań są zapisy związane z ekonomią społeczną. Proponowany punkt nie jest tylko suchym zapisem ale kryją się za nim realne działania, które już są podejmowane na terenie Przasnysza.

2.

Rozdział V § 5.1.

FORMY WSPÓŁPRACY Dodanie zapisu: promowanie idei ekonomii społecznej i wzmacnianie lokalnego potencjału NGO, grup nieformalnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wprowadzenie takiego zapisu jest konsekwencją ewentualnego wprowadzenia punktu 7 w rozdziale II, o który wnioskujemy powyżej. Jako niefinansową formą współpracy należy dodać promowanie idei ekonomii społecznej. W sposób naturalny dążymy do poprawy jakości życia zauważamy, że ekonomia społeczna jest niezbędnym elementem wszechstronnego rozwoju i zaspokajania potrzeb wielu grup społecznych, jest spojrzeniem innowacyjnym i należy ją umieścić jako element tworzenia polityki publicznej naszego miasta i współpracy z NGO.

2. Stowarzyszenie Klubu Abstynentów ORLIK

Lp.

część dokumentu, którego dotyczy uwaga (rozdział, paragraf, ustęp, punkt)

treść proponowanej ZMIANY

uzasadnienie ZMIANY

1.

Rozdział 7 §7

Dodanie punktu 3 o treści: Konkursy ofert w zakresie realizacji zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym będą ogłaszane nie później niż do 31 stycznia roku, w którym program współpracy będzie realizowany.

Dotychczasowa praktyka z realizacji zadania publicznego pod nazwą Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pokazała iż późne ogłoszenie konkursów sprzyja nagromadzeniu wielu wydarzeń w krótkim czasie. Natłok wydarzeń przypada na okres lata i jesieni. Jest to okres, w którym wielu odbiorców wyjeżdża na wakacje. Wcześniejsze rozpisanie konkursu pozwoli na rozłożenie działań w ciągu całego roku. Pozwoli na wypełnienie działaniami dwóch pierwszych kwartałów roku kalendarzowego. To okres zimy, gdzie odbiorcy działań przebywają w domu. Tego typu działania muszą być prowadzone w sposób systematyczny i ciągły. Pozwoli to na osiąganie lepszych rezultatów w zdrowieniu.

Dodatkowo w dniu 21 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z pisemnymi uwagami jakie wpłynęły na formularzu konsultacji. Uwagi zostały poddane dyskusji, w której wnioskodawcy wyjaśniali motywy wprowadzenia proponowanych przez nich zapisów. Do rozpatrzenia uwag ustosunkowała się Zastępca Burmistrza Przasnysza Wiesława Helwak, w sposób następujący:

1) uwagę Stowarzyszenia Klubu Abstynentów ORLIK należy uznać za zasadną jednak proponowany zapis, w szczególności dotyczący jednej tylko organizacji nie powinien się znajdować w treści rocznego Programu… Takie ustalenia z organizacjami zgodnie z § 8 pkt.1 i 2 Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2018 powinny znajdować się w kalendarzu konkursów ogłaszanym w terminie 2 miesięcy od daty uchwalenia Rocznego Programu Współpracy. Zastępca Burmistrza zapewniła, że konkursy dla organizacji, które chcą rozpocząć realizację swojego projektu wcześniej będą ogłoszone w styczniu. Przypomniała jednak, że do konkursu mogą przystąpić organizacje, które złożą prawidłowe i wcześniej niż wskazuje na to termin ustawowy, sprawozdanie z realizacji dofinansowywanego przez Miasto Przasnysz zadania w 2017 roku. Dodała również, że późniejsze ogłaszanie konkursów w przeszłości związane było właśnie z problemami organizacji w rozliczaniu swoich projektów z roku poprzedniego.

2) uwagę Federacji Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA należy uwzględnić przy uchwalaniu w przyszłym roku Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022. Obecnie wspieranie podmiotów i działań związanych z ekonomią społeczną na terenie Przasnysza odbywa się w ramach projektu Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim. Projekt realizowany jest przez Fundusz Współpracy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny. Działania projektowe dla mieszkańców Przasnysza realizowane są w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej. Projekt w okresie 2016-2019 ma zapewnione finansowanie ze środków UE. Wspieranie podmiotów i działań związanych z ekonomią społeczną zostało przez Miasto Przasnysz uznane za istotne i szczególnie ważne na obszarze rewitalizowanym, dlatego w/w projekt został wpisany do miejskiego dokumentu strategicznego jakim jest Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020. Ponieważ problem jest istotny, a jego realizacja i finansowanie powinno wykraczać poza rok 2019 zostanie wpisany do Wieloletniego Programu…. na lata 2019-2022 i poddanykonsultacjom.

Stanowisko wyrażone przez Zastępcę Burmistrza oraz zaproponowane rozwiązanie zostało pozytywnie ocenione i zaakceptowane przez członków organizacji pozarządowych obecnych na spotkaniu.

Projekt Programu Współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 zyskał też pozytywną opinię Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wyrażoną uchwałą Nr 3/2017 z dnia 21 listopada 2017r.


Stanowisko Burmistrza Przasnysza w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Przasnysza informuje, że projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Przasnyszu w niezmienionym brzmieniu, po uzupełnieniu informacji o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk

Metryka

sporządzono
2017-11-10 przez Marta Przewodowska
udostępniono
2017-11-10 01:00 przez Edyta Niestępska
zmodyfikowano
2017-12-22 11:25 przez Edyta Niestępska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
470
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.